В много страни се отпускат значителни средства за профилактика на зрението и за корекция на рефракционните аномалии (късогледство, далекогледство, астигматизъм). Към момента в България все още профилактиката е слабо развита. Профилактичните прегледи, включително и очните, са застъпени единствено при работещите. Дейности, изискващи продължителна работа с компютър, са упоменати в предписанията на Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за здравни и безопасни условия на труд и съответните наредби и нормативни актове. Законът предвижда обезпечаването с лични предпазни средства (очила) за защита при работата с видеодисплеи за сметка на работодателите. Същевременно фирмите са данъчно облекчени, ако направят тези разходи за своите служители – признават се 100% за разход и се приспада данъчният кредит.

Услугата „Корпоративни клиенти” е насочена към всички организации, грижещи се за здравето на служителите си.

Ако Вашата фирма поема част или пълния размер от стойността на услугата „Оптики Мадрид” ще ви предложат индивидуален ценови пакет, съобразен и подходящ на Вашите изисквания.